Om SjöHOLM

SjöHOLM är en ideell förening för Marinens reservofficerare som studerar, eller har avlagt akademisk examen, vid Stockholms universitet och högskolor.

Förutom de formella kraven enligt stadgarna, krävs örlogsmässigt uppträdande och särskild lämplighet, för att vinna inträde i SjöHOLM.

Föreningen grundades 1967 och har idag ca 350 medlemmar. En mängd olika aktiviteter äger rum hos SjöHOLM. Däribland kan nämnas: vårbaler, julfester, idrottstävlingar, utbildningsverksamhet, mässkvällar med olika föredrag och underhållning, pjäsexercis, sjötåg, företagsbesök, studieorienteringar, militära inspektioner av företag och förband, visst fackligt arbete inom Marinen, representation vid utländska örlogsbesök, prövning och antagning av nya medlemmar, inspektioner av våra dotterföreningar SjöLund (Lund), UppSjö (Uppsala) och SjöBorg (Göteborg) vid deras högtidsbaler, föreningsadministrativ- och ekonomisk verksamhet med flaggmöten, årsmöten mm.

Verksamheten leds av Flaggkapten och honom underställd Flagg. I SjöHOLMs ledning ingår dessutom vissa särskilda befattningshavare, sk O:ar med varierande uppgifter såsom t.ex. ArtilleriOfficer, MässOfficer och TorpedOfficer. Utgivningen av SjöHOLMs talrör – tidningen SjöHOLM – ombesörjs av RedaktionsOfficeren.

SjöHOLMs Flaggkaptenskollegium, som består av de förutvarande Flaggkaptenerna och den sittande Flaggkaptenen, sammankallas och rådfrågas i ärenden av stor betydelse.

SjöHOLMs gemenskap utgör en unik möjlighet för Kungliga Flottans reservofficerare att vidmakthålla den goda kamratskapen och kontakten med varandra och Flottan, samt upprätthålla de örlogsmässiga traditionerna.

 

Ur SjöHOLMs Order Noll

“SjöHOLM är en förening, som är Naval och Akademisk till sin karaktär. Dess syfte är att medelst glada sammankomster främja  kamratskapen inom och mellan de olika kurserna av reservofficerare inom Marinen.”

 

SjöHOLMs devis

Mare Nostrum Aqua Vitae ~ Vårt hav livets vatten